Onze missie: Talent tot leven brengen

Basisschool De Ark is een levendige, actieve, klassikale school. Onze school ressorteert - samen met zes andere basisscholen in Amsterdam - onder stichting KBA Nieuw West. De Ark is gevestigd in een goed gefaciliteerd schoolgebouw in een rustige wijk in Buitenveldert. Onze school telt circa 220 leerlingen, verdeeld over tien groepen c.q. jaarklassen.

Het leerlingaantal per jaargroep is gemiddeld 25. Leerlingen starten doorgaans op hun vierde levensjaar in groep 1 en verlaten onze school in groep8, inde meeste gevallen als zij 12 jaar oud zijn.

 

Onze onderwijsprogramma’s beperken zich niet uitsluitend tot de reguliere lesprogramma’s. Wij hechten grote waarde aan de sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve- en levensbeschouwelijke ontwikkeling van uw kind. Wij koppelen onderwijsinhoud aan creatieve werkvormen als drama, beeldende vorming en muziek. Onze onderwijsprogramma’s stemmen wij - zo veel als mogelijk - af op de individuele (voortdurende veranderende) onderwijs­behoefte van de leerling. Dit leidt tot een gedifferentieerd onderwijsaanbod op jaargroepniveau.

 

Ons onderwijs is erop gericht het maximaal mogelijke uit uw kind te halen binnen de mogelijkheden die het heeft. Deze missie hebben wij vertaald in ons motto: Talent tot leven brengen. Het is de leidraad voor onze onderwijsplannen.

 

-een veilig schoolklimaat voor ouders, kinderen en leerkrachten

-een goed aanbod van leerstof en materialen

-een deskundig team

-een goede zorgstructuur

-een effectieve instructie en goed klassenmanagement